∆ιευκρινίσεις υπό µορφή συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων στο πλαίσιο της υποβολής αιτηµάτων πληρωµής και τροποποιήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, εξέδωσαν οι διαχειριστικές αρχές.