Στα τελικές τους προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωβουλή για δικαιώματα, πριμ εξόδου, συνδεδεμένες, νέους αγρότες και πράσινες ενισχύσεις.


Από την τρύπα του βελονιού καλούνται να περάσουν τα επόµενα χρόνια οι αγρότες προκειµένου να διατηρήσουν τις µέχρι σήµερα άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ. Η συµφωνία στην οποία κατέληξε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης το Συµβούλιο των υπουργών στο Λουξεµβούργο δυσκολεύει πολύ τα πράγµατα ειδικά σε ότι αγορά τις φιλοπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις, οι οποίες αναµένεται να οδηγήσουν τελικά σε αγρότες δύο ταχυτήτων. Μαζί µε το Συµβούλιο, η ολοµέλεια της Ευρωβουλής κατέληξε και στις δικές της προτάσεις. Τα δύο αυτά κείµενα θα προωθηθούν στις τριµερείς συζητήσεις µε την Κοµισιόν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το αργότερο έως την ερχόµενη Άνοιξη του 2021.

Αναλυτικότερα οι θέσεις Συµβουλίου και Ευρωβουλής πάνω στα σηµαντικότερα σηµεία της νέας ΚΑΠ έχουν ως ακολούθως:

Βασική ενίσχυση: Μερική σύγκλιση έως το 2026 µε όλα τα δικαιώµατα τουλάχιστον στο 75% της µέσης µοναδιαίας αξίας, αποφάσισε το Συµβούλιο. Μερική σύγκλιση στο 75% έως το 2024 και πλήρη σύγκλιση των δικαιωµάτων έως το 2026, ψήφισε τελικά η Ευρωβουλή.
Αναδιανεµητική ενίσχυση: Προαιρετική ενεργοποίηση της αναδιανεµητικής ενίσχυσης συµφώνησε το Συµβούλιο. Από την άλλη η Ευρωβουλή αποφάσισε να ορίσει υποχρεωτική την αναδιανεµητική ενίσχυση και να απορροφά τουλάχιστον το 6% των κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί για άµεσες ενισχύσεις.
Πράσινες δράσεις άµεσων ενισχύσεων: Τουλάχιστον το 20% του φακέλου άµεσων ενισχύσεων να αφιερώνεται στις πράσινες δράσεις (πρώην πρασίνισµα) εισηγήθηκε το Συµβούλιο Υπουργών. Στο 30% έθεσε το παραπάνω ποσοστό «πρασινίσµατος» η Ευρωβουλή.
Πριµ εξόδου αγροτών: Στα κείµενα του Συµβουλίου και της Ευρωβουλής υπάρχει κοινό έδαφος, καθώς ορίζεται πως το πριµ µπορεί να πηγαίνει σε αγρότες κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης. Η Ευρωβουλή, εξειδικεύει έτι περαιτέρω το πρόγραµµα, ψηφίζοντας να δίνεται σε όσους είναι 5 χρόνια πριν τη σύνταξη.
Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Στο 13% (συν 2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες) έθεσε το Συµβούλιο, το όριο των πόρων που θα απορροφούν από τις άµεσες ενισχύσεις οι συνδεδεµένες. Στο 10% συν 2% έθεσε τα όρια η Ευρωβουλή.

Νέα διευκόλυνση ως προς τη διαδοχή

Ορισμός του Νέου Αγρότη ώστε να μη χάνει τα οφέλη της ΚΑΠ αν ενταχθεί σε καθεστώς συνεργασίας.

Να µην υπάρχει καµία εµπλοκή ώστε να οριστεί κάποιος νέος αγρότης παρά το γεγονός ότι «δεν θεωρείται αρχηγός της εκµετάλλευσης» όταν συνεργάζεται µε κάποιον «παλιό» στα πλαίσια του πριµ εξόδου, εξασφάλισε η Ευρωβουλή.

Συγκεκριµένα, στο τελικό κείµενο που θα προωθήσει για τον τρίλογο, η Ευρωβουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία υπέρ της τροπολογίας 1148ε, που αναφέρει:

ε) ο «νέος γεωργός» ορίζεται κατά τρόπο που περιλαµβάνει και το όριο ηλικίας των 40 ετών και:

ii) τις προϋποθέσεις για να είναι «αρχηγός της εκµετάλλευσης».

(iii) την κατάλληλη εκπαίδευση ή / και δεξιότητες. Κατά την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τους όρους για να είναι επικεφαλής της εκµετάλλευσης, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συµφωνιών στα πλαίσια της συνεργασίας.

εα) ο «νέος αγρότης» ορίζεται κατά τρόπο που περιλαµβάνει: (i) τους όρους για να είναι «επικεφαλής της εκµετάλλευσης», (ii) την κατάλληλη εκπαίδευση ή / και δεξιότητες, (iii) όριο ηλικίας άνω των 40 ετών. Ένας «νεοεισερχόµενος αγρότης» βάσει αυτού του ορισµού δεν αναγνωρίζεται ως «νεος αγρότης» όπως ορίζεται στο στοιχείο ε).

Διαβάστε επίσης: Παραμένουν οι δυσκολίες για αγρότες κατόχους Φ/Β ισχύος άνω των 500 kW

Έτσι, µε αυτήν την πρόβλεψη, ο νέος αγρότης θα µπορεί να απολαµβάνει τα οφέλη που απορρέουν από την ΚΑΠ ως γεωργός κάτω των 40 (π.χ συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών), ακόµα και αν δεν είναι ακόµα αρχηγός της εκµετάλλευσης στα πλαίσια της κληρονοµικής διαδοχής.

Το ψήφισµα αυτό είναι δεσµευτικό και θα περιληφθεί στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ που θα προωθήσει η Ευρωβουλή.

Η πρόταση του Συµβουλίου

Από την άλλη στην απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στον ορισµό του «νέου αγρότη» ο οποίος, προτείνεται να ορίζεται ως εξής:

ε) o «νέος γεωργός» προσδιορίζεται κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνει:

i) ανώτατο ηλικιακό όριο το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 40 έτη·
ii) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να θεωρείται «υπεύθυνος της γεωργικής εκµετάλλευσης».

Τα κράτη µέλη µπορούν να συµπεριλάβουν περαιτέρω αντικειµενικές απαιτήσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την κατάλληλη κατάρτιση και δεξιότητες.

Η θέση της Κοµισιόν

Τέλος η Κοµισιόν λέει ότι:

ε) ως «νέος γεωργός» νοείται:

i) πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο·

(ii) που διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητες ως υπεύθυνος της γεωργικής εκµετάλλευσης·

iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση ή / και δεξιότητες που απαιτούνται.

Μένει να φανεί λοιπόν, πώς θα συγκεραστούν αυτές οι τρεις προτάσεις στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ.

Πηγή: https://www.agronews.gr